ARMA - I


Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bargasa/Piginda Heykeltıraşlık Eserleri

Sculpture Artefacts from Bargasa/Piginda in the Aydın Archaeological Museum

Umut Kapuci

ARMA I (2021) 23-40. I  DOI:  10.53538/arm.2021.1/02

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Özet

Bu çalışmada, günümüzde Aydın Arkeoloji Müzesi’nde korunan ve Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, Bozdoğan İlkokulu’ndan getirilerek müzeye kazandırılan bir büst ile birlikte figürlü bir masa ayağı parçası ele alınmıştır. Amaç, tekil örnekler olsa da Karia Bölgesi’nin Roma İmparatorluk Dönemi heykeltıraşlık literatürüne katkı sağlayarak Bargasa/Piginda buluntusu eserleri bilim dünyasına sunmaktır. Bu doğrultuda plastik eserlerin tipolojik ve stilistik açıdan ait oldukları dönem özellikleri ve heykeltıraşlık merkezleri belirlenmeye çalışılmıştır. Figürlü masa ayağı bu çalışmada ilk kez değerlendirilmekte, daha önce kataloğu yayımlanmış büst ise farklı önerilerle yeniden ele alınmaktadır. Çalışma içeriğinde irdelenen eserlerin kazı malzemesi olmaması ve envanter kayıtlarında buluntu durumları ile ilgili bilgi bulunmaması nedeniyle genel olarak Karia Bölgesi ve yakın coğrafyadaki Roma İmparatorluk Dönemi heykeltıraşlık eserleriyle analoji yoluyla tarihlenebilmiştir. Araştırma içeriğinde değerlendirilen figürlü masa ayağı parçası için Roma İmparatorluk Dönemi’nde İS 1. yüzyılın ikinci yarısı -Flaviuslar Dönemi-, privat erkek büstü için İS 3. yüzyılın ikinci çeyreği -Asker İmparatorlar Dönemi- tarihi önerilmektedir. Analojik değerlendirmeler sonucunda, incelenen yontuların Aphrodisias, Tralleis ve Nysa gibi yakın merkezlerdeki eserlerin stil özelliklerini yansıttığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karia Bölgesi, Bargasa/Piginda, Heykeltıraşlık, Figürlü Masa Ayağı, Büst.

Abstract

The present study focuses on a bust and a table leg with figurative decoration brought to Aydın Archaeological Museum from the Aydın province, Bozdoğan district, Bozdoğan Primary School. The aim was to contribute to the sculpture literature of the Roman Empire Period of the Caria Region even if these are only singular examples. Accordingly, it was tried to determine the properties of their time period and their sculpture centres with regard to the typological and stylistic characteristics of the pieces unearthed at Bargasa/Piginda. The table leg with figurative decoration is evaluated for the first time in this study, whereas the bust with a previously published catalogue is re-revaluated with different suggestions. The works of art included in the study could be dated only through analogies with Roman Imperial Period sculpture pieces at the Caria Region and its surroundings since they were not excavation materials and had no information in the inventory records. The table leg with figurative decoration included in the study is suggested to be dating back to 1st century AD during the Roman Imperial Period – Flavius Period -, whereas the male bust is suggested to date back to the second half of 3rd century AD – Soldier Emperors Period. It was understood based on analogic assessments that the examined sculptures reflect the stylistic characteristics of nearby centres such as Aphrodisias, Tralleis and Nysa.

Keywords: Caria Region, Bargasa/Piginda, Sculpture, Table Leg with Figurative Decoration, Bust.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter